Výskum a vývoj nových uhlíkových materiálov pre tribológiu


Výskum a vývoj nových uhlíkových materiálov pre tribológiu, ktorého cieľom je nové kompozičné zloženia materiálu ako aj  granulometrická skladba mikroštruktúry,  podmienky spracovania vstupných materiálov, nová technológia prípravy takéhoto materiálu. Výsledkom je nový uhlíkový materiál s vyššími fyzikálno-mechanickými  vlastnosťami a vyššou životnosťou v tribologických aplikáciách. Súčasťou výskumu je aj pozorovanie kvality rozhrania medzi plnivom a matricou a objasnenie vzájomného pôsobenia prítomných fáz na zmenu fyzikálnych vlastností uhlíkového materiálu.